Save the Date – Raumstrategie Zuid-Limburg in Euregionale Context (ZL‘EU)

Het project ZL’EU is een meerjarenproject dat stapsgewijs wordt uitgevoerd. De fase ‘ruimtelijke hypothese’ is afgerond. Momenteel worden de resultaten verwerkt tot een ‘Raumbild‘, een ruimtelijk toekomstbeeld voor de regio.

We nodigen u van harte uit om deel te nemen aan de komende workshop  en de podiumdiscussie op 12 mei 2022, waarmee we de laatste fase in gaan om te komen tot het eindresultaat van het project.

Prof. Christa Reicher en haar onderzoeksteam van de RWTH leerstoel Städtebau, de onderzoekspartners Maurer United Architects en REICHER HAASE ASSOZIIERTE zullen deze sessie organiseren.

Datum: 12. Mai 2022
Tijd: 10:00 – 14:00 uur

Locatie: Jan van Eyck Academie, Academieplein 1, Maastricht

Graag aanmelden via: zl-eu@staedtebau.rwth-aachen.de

Transformatie Duitse bruinkoolgroeves kans voor Zuid-Limburg

De gigantische transformaties die gepland zijn om de Duitse bruinkoolgroeves nieuw leven te geven vormen een grote kans voor Zuid-Limburg.

De Limburgse krant doet verslag van de structurele veranderingen in de Rijnlandse mijnstreek (NRW) en de daar bij horende uitdagingen van grensoverschrijdende ruimtelijke samenwerking.
Het project ZL’EU, een ruimtelijke strategie voor Zuid-Limburg met Euregionale scope, is erop gericht gezamenlijk toekomstbeelden en strategie te ontwikkelen, gebaseerd op een gemeenschappelijk draagvlak.

Video-Statement

Nederland en Duitsland staan voor urgente uitdagingen, die zowel lokaal, nationaal als wereldwijd een belangrijke rol spelen. Een gezamenlijke aanpak over de grens op het gebied van klimaatverandering, energietransitie, circulaire economie, infrastructuur, mobiliteit, gezondheid en huisvesting is noodzakelijk. Om de toekomst duurzaam vorm te geven zijn er initiatieven nodig die de verbinding van overheden, bedrijven, onderwijs en burgers vertalen naar een integrale visie en strategie. Stapsgewijs wordt een nieuwe norm voor de leefomgeving samen met partners geconcretiseerd. De komende jaren wordt er gewerkt aan ruimtelijk onderzoek en experimenten, waaruit grensoverschreidende processen en resultaten ontstaan.

De opgave ‘Raumstrategie Zuid-Limburg’  spitst zich toe op het verder brengen van grensoverschrijdende samenwerking vanuit Zuid-Limburg. De doelstelling van het  project is gericht op het leveren van bouwstenen voor een gezamenlijk ontwikkelingsprogramma over de grens. De focus is gericht op het versterken van de ruimtelijke kwaliteit en het versterken van de woon- en leefomgeving in Zuid-Limburg.  Parkstad Limburg geeft hiermee met partners gestalte aan de Regio Deal, die erop gericht is binnen een breed perspectief het ‘sociaal-fysieke domein’ en de ‘sociaal-economische structuur’ te versterken.

EEN PROJECT VAN

GESPONSORD DOOR