ZL'EU in de euregionale context

De context van het project

Nederland en Duitsland staan voor urgente uitdagingen, die zowel lokaal, nationaal als wereldwijd een belangrijke rol spelen. Een gezamenlijke aanpak over de grens op het gebied van klimaatverandering, energietransitie, circulaire economie, infrastructuur, mobiliteit, gezondheid en huisvesting is noodzakelijk. Om de toekomst duurzaam vorm te geven zijn er initiatieven nodig voor de ontwikkeling van een integrale ruimtelijke visie en strategie.

De komende jaren wordt er gewerkt aan ruimtelijk onderzoek en experimenten, waaruit grensoverschreidende werkmethoden, programma’s en projecten ontstaan. Stapsgewijs wordt een nieuwe norm voor de leefomgeving samen met partners geconcretiseerd, gericht op kennis uitwisselen en het vorm geven aan samenwerking.

De focus ligt op onderstaande omgevingsthema’s:

  1. Bevolking en sociale cohesie
  2. Mobiliteit en infrastructuur
  3. Landschap en biodiversiteit
  4. Economie en structurele verandering
  5. Onderzoek en innovatie
  6. Cultuur en identiteit

Tevens worden thema’s toegevoegd, op het snijvlak van leefomgeving:

  • Grensoverschrijdende samenwerking
  • Internationalisering
  • Klimaatverandering
  • Innovatie en digitalisering

Vanuit een integrale aanpak ontstaan ruimtelijke visies en strategieën die bouwstenen vormen voor een eerste gezamenlijk ontwikkelingsprogramma. Dit programma richt de focus op het versterken van de ruimtelijke kwaliteit van de woon- en leefomgeving van Zuid Limburg in Euregionale context.

Regio-Deal en Raumstategie Zuid-Limburg

De Regio Deal, die Parkstad Limburg realiseert, is gericht op het versterken van het ‘sociaal-fysieke domein’ en de ‘sociaal-economische structuur’. Vanuit een integrale aanpak wordt een ruimtelijke stategie voor het gebied Zuid-Limburg ontwikkeld. Regio Parkstad Limburg en Stadsregio Aken trekken gezamenlijk op, gebaseerd op gedeelde doelen en belangen.

Gezamenlijk de toekomst grensoverschreidend vorm geven met en voor burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen uit de directe leefomgeving is een strategie om kansen te zien, hervormingen door te voeren, cultuurverschillen te ervaren en obstakels te overwinnen. Een participatieve aanpak met toegankelijke communicatieve formats vormt de grondslag voor een internationaal ruimtelijk omgevingsbeleid.

Een project van L’EAU

L’EAU is een lab voor innovatie en internationalisering om ruimtelijke ontwikkelingsperspectieven te creëren, gericht op samenwerking, in een van de belangrijkste grensoverschrijdende regio’s in Europa.

L’EAU richt zich op een onderzoeksgebied dat kan worden onderverdeeld in drie deelgebieden: ‘Metropole Köln-Bonn’, ‘Rheinisches Revier’ en ‘Zuid-Limburg’ (in Euregionale context).

De trinationale agglomeratie tussen Maas en Rijn is een centrale regio in Europa met een sterke economie die zich onafhankelijk van bestuurlijke grenzen ontwikkelt, gebaseerd op de peilers kennis, technologie en dienstverlening. Gezamenlijk wordt richting en vorm aan de toekomst gegeven. De regio is in veel opzichten uniek in Europa. De RWTH Aken vormt hierin een krachtige spil met een globaal bereik.

Gebaseerd op onderzoek en verbeeldingskracht worden lokaal en bovenregionaal verweven processen, lagen en structuren in geografisch, economisch, ecologisch, sociaal en (bouw-) cultuureel opzicht in een toekomstig ontwikkelingsperspectief geplaatst.